Logo Unidevelopment

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu unidevelopment.pl jest Unidevelopment SA z siedzibą przy ul. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO. Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Unidevelopment SA z siedzibą przy ul. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa, należący do grupy kapitałowej Unibep. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: daneosoboweatunidevelopment [dot] pl.
 2. Cele, zakres, i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Za pomocą serwisu unidevelopment.pl przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.
   
  LP CEL ZAKRES DANYCH PODSTAWA PRAWNA
  1 Przygotowanie i przedstawienie oferty dotyczącej inwestycji z grupy Unidevelopment i innych naszych usług w odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez narzędzie live chat imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania, preferencje lokalowe Zgoda na wysyłkę informacji handlowej i prowadzenie marketingu podmiotów trzecich z grupy kapitałowej Unibep – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  2 Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego lub poprzez narzędzie live chat imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w odpowiedzi na zapytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  3 Kontakt z klientem za pomocą danych adresowych, e-mailowych i telefonicznych podanych w zakładce „kontakt” imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu kontaktów z klientami w odpowiedzi na zapytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4 Prowadzenie analiz statystycznych i marketingowych treść zapytania Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu badań i analiz statystycznych i marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Dobrowolność podania danych osobowych
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
   
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe w zakresie udzielonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania, a pozostałym zakresie przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, odpowiedzi lub przygotowania spersonalizowanej oferty. Po upływie tych okresów dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych oraz do prowadzenia – w sposób zanonimizowany – badań analitycznych i statystycznych.

  Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
   

 5. Sposób przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu i celów pochodnych, o których mowa w punktach 2 i 4 powyżej. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę lub informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

  Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
   

 6. Bezpieczeństwo danych osobowych
  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do:
 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
   
 1. Odbiorcy danych osobowych
  Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, takich jak usługi IT i wsparcia technicznego, hostingu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi consultingowe, doradcze i prawne, usługi marketingu online i analizy ruchu w serwisie, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i kontaktów z klientami.

  Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Dostawcy występujący w charakterze podmiotów przetwarzających zapewniają należyte standardy ochrony danych osobowych i przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Dostawcy będący odrębnymi administratorami danych nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

  Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy i podwykonawcy prawidłowo upoważnieni do przetwarzania Państwa danych.

  Dane osobowe w przypadkach określonych przepisami prawa mogą zostać przekazane uprawnionym do tego organom publicznym.
   

 2. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich spoza obszaru EOG
  Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.

  Lista dostawców

Nazwa spółki Świadczone usługi Rola Lokalizacja
Facebook Ireland Limited Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności Administrator Irlandia (Europejski Obszar Gospodarczy)
Google Inc. (Google Analytics) Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronie Administrator USA (poza EOG)
Google Ireland Limited (Google AdWords) Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności Administrator Irlandia (Europejski Obszar Gospodarczy)
 1. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
  - Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  - Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  - Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W PRZEGLĄDARCE?
  - Przeglądarka Firefox
  - Przeglądarka Opera
  - Przeglądarka Chrome
  - Przeglądarka Internet Explorer
  - Przeglądarka Safari
   

 2. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: daneosoboweatunidevelopment [dot] pl.
  Jeżeli występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest UNIDEVELOPMENT SA z siedzibą przy ul. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa (dalej: „Administrator”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się Administratorem pod adresem e-mail: daneosoboweatunidevelopment [dot] pl.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 3. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, a po jego upływie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji, ewentualnie także zakładom ubezpieczeń, firmom doradczym, kancelariom prawnym oraz uprawnionym organom publicznym w zakresie w jakim byłoby to konieczne dla dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.